Status på BRP Norway AS jobb i forbindelse med vannscooter forbudet

27. August 2012

I forbindelse med ny kommunal forskrift har vi bedt om innsynbegjæring hos miljøverndepartementet. Vi har også sendt brev til riksadvokaten hvor vi ber om å få dokumentasjon for vurderingen som er gjort opp mot EØS avtalen.

Pr. i dag har vi ikke mottatt svar på disse brevene. 
BRP Norway AS har sendt purring, og vi gjør det vi kan via vår advokat.


Videre har vi klargjort en mal som kan benyttes til søknad for åpning av regulerte områder til din kommune. 

Her er lenke til miljøverndept høringsnotat og kart over områder som kan søkes om åpnet for vannscotterskjøring:

http://www.regjeringen.no/pages/15886834/Horingsnotat_vannscooter_110302.pdf

http://www.regjeringen.no/pages/15886834/index_Norge.html
For kopi av brevene sendt fra vår advokat til Riksadvokaten og Innsynsbegjæringen se mer på vår facebook profil.
Brev mal for søknad til kommunene om åpning av område:

XX kommune
…….
…….Sted/dato

ANMODNING OM ÅPNING AV OMRÅDER FOR BRUK AV VANNSCOOTER

Vi/jeg viser til forskrift av 22.06.2012 om bruk av vannscooter. 

Innledningsvis må bemerkes at forskriften ganske sikkert er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og formodentlig overhodet ikke er gyldig.

Vi/jeg ber likevel kommunen om å utnytte de muligheter som tross alt ligger i forskriften til å vedta at vannscooter, som etter EUs regelverk, er en vanlig fritidsbåt og CE-merket som sådan, kan brukes i vår kommune. Vi/jeg ber derfor om at alle områder som etter forskriftens §§ 2 og 3 kan åpnes for vannscooterkjøring, faktisk blir åpnet. Jeg/vi legger til at det ikke er noen relevante miljø- eller andre hensyn som kan tilsi en annen løsning.

For å ha en reell mulighet til å bruke det fritidsfartøy som vannscooter er, ber vi om at forskriften åpner for bruk i alle de områder som er «blåmerket» på kartet som følger forskriften. Jeg/vi kan ikke se noen behov for tidsbegrensninger eller andre begrensninger ut over de omfattende begrensninger som følger av forskriften. 

Vi/jeg ber samtidig om at kommunen benytter sin adgang til å opprette korridorer fra følgende steder (båthavner/brygger/egen bolig/utsettingsplasser m.v.) og ut i de områder som etter forskriften skal åpnes for bruk av vannscooter:’

………(beskrivelse av korridorer som ønskes, fra, til, bredde)

I det vi/jeg er kjent med at en del kommuner har uttalt en restriktiv holdning til bruk av vannscooter, vil jeg/vi understreke at departementet ved vedtagelsen av forskriften under pkt. 4.spesialmotiver i Den kgl. res. uttalte følgende: 

«Til § 2 Kommunens adgang til å åpne områder for bruk av vannscootere.

Bestemmelsen angir hvilken adgang og plikt kommunen har til å åpne områder for bruk av vannscooter. Kommunen er forpliktet til å vurdere alle anmodninger som kommer inn. Dette følger allerede av forvaltningsloven § 11 a første ledd, men tas med i forskriften av pedagogiske årsaker. Kommunen plikter som hovedregel å åpne for bruk av vannscooter dersom det omsøkte området ikke omfattes av § 3. Dette betyr at dersom man er innenfor et av områdene som beskrevet i § 3, har ikke kommunen hjemmel til å åpne for bruk av vannscooter, og dersom man er utenfor § 3-åmråder, plikter kommunen i utgangspunktet å åpne opp for bruk av vannscooter (Våre/mine understrekninger).

Det er viktig for oss at kommunen vedtar en forskrift som åpner de «blåmerkede områdene» så snart som mulig, og at det blir etablert korridorer slik t retten til å bruke vannscooter i realiteten overhodet blir mulig. 


Med vennlig hilsen

…….