Hvilke regler gjelder for vannscooter?

31. March 2014

Hvilke regler gjelder for vannscooter?


Bruk av vannscooter er tillatt utenfor definerte forbudsområder


Det generelle forbudet mot bruk av vannscooter ble opphevet med virkning fra 1. juli 2013. Reglene for bruk av vannscooter er fastsatt i forskrift 21. juni 2013 om bruk av vannscooter og lignende.

I henhold til forskriften er det ikke tillatt å kjøre vannscooter:

I sjø:
-i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land
-i verneområder
-et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder
I vassdrag, herunder innsjøer:
-i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land
-i verneområder
-i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder
-i innsjøer mindre enn 2 km2, jamfør lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd, om tillatelser med hjemmel direkte i loven.

Med ”land” menes fastlandet, samt øyer, holmer og skjær større enn 200m2.

Kart med forbudsområder

Det er laget et veiledende kart som viser både de generelle forbudsbeltene og verneområdene med buffersoner.

Transportkjøring

Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudssonene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudssonene. Slik transportkjøring skal primært skje langs farled.

Dersom det ikke er en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre gjennom forbudsbeltet på gitte vilkår. Forskrift 21. juni 2013 om bruk av vannscooter og lignende gir nærmere informasjon om aktuelle vilkår og begrensninger for adgang til transportkjøring.

Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder:

-Verneområder
-Elvestrekninger
-Innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder,

jamfør forskrift om begrenset fart ved passering av badende og om forbud mot ferdsel med videre innenfor oppmerkede badeområder § 3, om forbud mot ferdsel med videre innenfor oppmerkede badeområder.

For mer informasjon om regelverk og viktige begrensninger for bruk av vannscooter se forskrift 21. juni 2013 om bruk av vannscooter og lignende.

Sist revidert: 03.09.2013
av: Miljødirektoratet