Legal Notices

Alle websidene til Bombardier Recreational Products er © 1997-2007, Bombardier Recreational Products Inc. Med forbehold om alle rettigheter.

LES DISSE BETINGELSENE OMHYGGELIG FØR DU BRUKER WEBSIDEN
Ved å bruke denne websiden tilkjennegir du at du aksepterer de betingelsene for bruk som er nedfelt i denne avtalen ("Avtale"). Denne websiden er eid og drevet av BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. eller tilsluttede selskaper (her omtalt som "BRP", "vi", "oss" eller "vår/våre").

Copyright
BRP eier og beholder den copyright som ligger i det materiale som fins på BRPs webside. Dersom ikke annet er spesifisert, har ingen rett til å kopiere eller offentliggjøre annet sted i noen form de opplysninger som fins på BRPs webside. Intet materiale fra denne websiden eller noen annen webside som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av BRP kan kopieres, reproduseres, offentliggjøres annet sted, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen som helst måte, med unntak av at man kan laste ned én kopi av stoffet til en enkelt datamaskin utelukkende for personlig, ikke forretningsmessig, bruk, dersom alle anførsler om copyright og eiendomsforhold beholdes intakte.

Varemerke
BOMBARDIER og BOMBARDIER & tannhjulslogoen er begge varemerker tilhørende BOMBARDIER Inc. og brukes under lisens. SKI-DOO, SEA-DOO, JOHNSON, EVINRUDE og andre merker som presenteres på websiden og deres tilhørende grafiske design er varemerker tilhørende BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. ROTAX og tilhørende grafiske design er varemerke tilhørende BOMBARDIER-ROTAX GMBH & CO. KG. LYNX og tilhørende grafiske design er varemerker tilhørende BRP FINLAND OY. Ingen lisens for varemerker eller servicemerker er innrømmet i forbindelse med stoff som fins på BRPs webside.

Garantifraskrivelse
DENNE WEBSIDEN OG ALLE DE OPPLYSNINGER DEN INNEHOLDER LEVERES I DEN STAND DEN BEFINNER SEG UTEN GARANTI AV NOE SLAG ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER ANGJELDENDE SALGBARHET, TILPASNING TIL BESTEMTE FORHOLD, ELLER IKKE-KRENKELSE. NOEN VERNETING TILLATER IKKE EKSKLUSJON AV IMPLISITTE GARANTIER, SLIK AT OVENSTÅENDE EKSKLUSJONER KANSKJE IKKE GJELDER DEG.

Opplysninger på denne websiden kan omfatte tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer kan foretas når det gjelder opplysninger eller produkter som fins her.

Ansvarsbegrensinger
BRP framstiller intet om andre websider du måtte få tilgang til gjennom denne websiden. Når du går inn på en webside som ikke er BRPs, er det klart at den er uavhengig av BRP, og at BRP ikke har noen kontroll med hva som fins på denne siden. Dessuten betyr ikke en link til en annen webside som ikke tilhører BRP at BRP anbefaler eller aksepterer ansvar for noe av innholdet eller bruken av en slik webside. Det er opp til deg å ta forsiktighetstiltak for å sikre at hva du måtte velge å bruke ikke inneholder slike ting som virus eller annet med destruktiv karakter.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL BRP, NÅR DET GJELDER DENNE WEBSIDEN ELLER NOEN ANNEN HYPERLINKET WEBSIDE, VÆRE ANSVARLIG I FORHOLD TIL TREDJEPART FOR NOEN SKADE ELLER ØDELEGGELSE SOM ER FORÅRSAKET AV (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL) ENHVER OPPFYLLELSE, FEIL, UTELATELSE, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELL ELLER ANNEN FØLGESKADE INKLUDERT, UTEN NOEN BEGRENSNING, ENHVER TAPT FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ INFORMASJONSBEHANDLINGSSYSTEMER ELLER ANNET, SELV OM VI UTTRYKKELIG GJØRES OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

Konfidensielle eller beskyttede opplysninger
BRP vil gjerne høre fra deg og ønsker dine kommentarer velkommen i forhold til produkter fra BRP. Du bør likevel forstå BRP ikke ønsker å motta konfidensielle eller andre beskyttede opplysninger fra deg gjennom sine websider. Legg merke til at alle opplysninger og alt stoff som sendes BRP vil bli vurdert som IKKE konfidensielt. Ved å sende BRP opplysninger eller stoff, innrømmer du BRP en ubegrenset rett som ikke kan tilbakekalles til å bruke, reprodusere, vise, utføre, modifisere, sende og distribuere slikt stoff eller slike opplysninger, og du aksepterer også at BRP fritt kan bruke enhver idé, kunnskap, teknikk og ethvert konsept som du måtte sende oss uansett formål.

Bestemmelser om verneting
Med mindre annet er spesifisert, er stoffet på disse sidene presentert utelukkende med det formål for øye å fremme BRPs produkter. BRP foretar ingen framstilling om at stoff eller produkter som er vist på denne websiden er passende eller tilgjengelig på ethvert sted.

Denne avtalen skal styres av og forstås i samsvar med lovgivning i provinsen Quebec uten å hindres av prinsipper vedrørende juridisk disputt. Dersom noen bestemmelse skulle være ulovlig, ugyldig eller av annen grunn ikke mulig å håndheve, skal slik bestemmelse anses som atskilt fra denne avtalen og skal ikke påvirke gyldighet og håndhevbarhet for noen av de gjenværende bestemmelsene. Dette er den fullstendige avtaletekst mellom partene som angår angjeldende sak og kan ikke modifiseres unntatt skriftlig og undertegnet av begge parter.